ksos.swidnica@gmail.com

Regulamin strzelnicy

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U, Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzględnieniem:

  1. warunków korzystania ze strzelnicy,
  2. sposobu obchodzenia się z bronią,
  3. sposobu zachowania sie osób przebywających na strzelnicy.
  4. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1. strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,
  2. prowadzący strzelanie – osobę, która odbyła przeszkolenie W zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej W jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

§3. Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do rozporządzenia.

§4. Właściciel lub zarządca strzelnicy, na podstawie regulaminu określonego W §3, jest obowiązany opracować regulamin strzelnicy, W którym może W szczególności określić dodatkowe Warunki bezpieczeństwa, W tym także dla osób przebywających na strzelnicy.

§5. Rozporządzenie Wchodzi W życie z dniem 20 marca 2000 r.