ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 z dnia 15 marca 2000 r. r' Nr 18” poz' 234 w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U, Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa Wzorcowy regulamin bezpiecznego fimkcjonowania strzelnic, z uwzględnieniem:
1) warunków korzystania ze strzelnicy,
2) sposobu obchodzenia się z bronią,
3) sposobu zachowania sie osób przebywających na strzelnicy.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) strzelnica - obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, spor- towych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,
2) prowadzący strzelanie - osobę, która odbyła przeszkolenie W zakresie prowadze- nia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej W jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.
§ 3. Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Właściciel lub zarządca strzelnicy, na podstawie regulaminu określonego W § 3, jest obowiązany opracować regulamin strzelnicy, W którym może W szczególności określić dodatkowe Warunki bezpieczeństwa, W tym także dla osób przebywających na strzelnicy.
§ 5. Rozporządzenie Wchodzi W życie z dniem 20 marca 2000 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. (poz. 234)

WZORCOWY REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNIC

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy
l. Prowadzący strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, W której zamieszcza sie następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) rodzaj ikaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
c) określenie właściciela broni,
d) godzinę przyj ścia i wyjścia ze strzelnicy,
e) numer pozwolenia na bron,
Í) nazwę organu, który wydał pozwolenie na bron (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń),
g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących po ich wpływem.

Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) aktualny atest strzelnicy,
3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
a) stanowisk strzeleckich,
b) punktu sanitamego,
c) dróg ewakuacji,
d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informacje o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelania lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych W odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią:
Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną W kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowa- dzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:
Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń Wydawanych przez prowadzącego strzelanie. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.